Què és un contracte de cost més en la construcció?

Els propietaris i els contractistes tenen dues opcions per utilitzar el tipus de contracte i l'acord: preu fix o cost addicional.

Ambdós tipus de contractes tenen els seus avantatges i desavantatges, però aprofundim en el funcionament d’un acord de cost més.

Què és un contracte Cost-Plus?

Amb un contracte de cost més, el contractista es paga per totes les despeses d’un projecte més un benefici acordat, que normalment es defineix com un percentatge dels costos totals del contracte o una comissió fixa.

El contractista ha de produir una estimació en lloc d’un cost fix per donar al propietari una idea del cost del projecte. No obstant això, en alguns casos, el propietari pot demanar al contractista que fixi un límit al cost màxim possible del projecte.

El contractista ha de justificar i presentar documents per a tots els costos relacionats amb la feina. Depenent dels termes de l'acord, el contractista pot "amortitzar" alguns costos, especialment els salaris laborals, per cobrir despeses generals i despeses imprevistes.

Tot i que no hi ha cap estàndard de la indústria, la part “més” dels contractes de cost més s’acostuma a situar entre el 10 i el 20 per cent del cost total del projecte.

Quines són les parts d'un contracte Cost-Plus?

Els contractes de cost més inclouen els costos que pagarà el propietari i defineixen com es calcula el "plus".

Costos directes: Això inclou tots els materials, subministraments, mà d'obra, equips, lloguers, consultors i qualsevol altre subcontractista.

Costos sobrevinguts: Els costos generals són les despeses que un contractista necessita per gestionar la part administrativa del negoci. Inclouen despeses com ara lloguer, assegurança, comunicacions, material d’oficina, sous administratius, llicències, despeses legals i despeses de viatge.

Cost més un percentatge per cobrir les despeses generals i els beneficis: Sobre aquesta base, el contractista no té cap incentiu per acabar la feina ràpidament o al menor cost; com més gasta el contractista i més temps triga, més gran serà el benefici.

Cost més contracte de comissió: En aquest cas, el contractista rep el pagament de tots els costos directes més una comissió fixa per cobrir els beneficis i les despeses generals. Amb aquest tipus d’arranjament, el contractista vol acabar la feina de manera ràpida i econòmica. Com més temps triga, més baixa el percentatge de beneficis.

Cost més contracte de tarifa variable: FindHomebuilding descriu una variació del contracte de tarifa fixa més cost com un acord de tarifa variable que permet al propietari i al contractista compartir qualsevol estalvi de costos.

Quins són els avantatges i els inconvenients?

Els acords de cost més són beneficiosos quan els projectes encara no estan completament definits i poden eliminar el risc per al contractista. Alguns altres avantatges inclouen:

 • Es paguen totes les despeses relacionades
 • Es cobreixen tots els riscos del contractista
 • El contractista no ha d’afrontar els preus per cobrir incerteses i costos inesperats
 • El projecte no ha d’estar completament definit; fins i tot si l’abast del treball no està clar, podeu començar a treballar

 • Podeu començar abans en els projectes en lloc d’esperar a un disseny complet
 • Útil quan no hi ha prou informació disponible per crear una estimació detallada del cost

D'altra banda, hi ha diversos inconvenients per a ambdues parts:

 • El cost final d’un projecte és incert
 • El propietari assumeix riscos d’excés de despeses
 • Pot provocar disputes sobre allò que compta com a despeses reals relacionades amb la construcció
 • Els projectes poden trigar més del previst
 • Un contractista necessita més temps per produir documents que justifiquen tots els costos
 • El contractista ha de mantenir registres precisos de manera organitzada
 • Els contractistes no tenen cap incentiu per controlar els costos, cosa que pot generar un excés de costos
 • El propietari ha de confiar en el contractista perquè actuï amb responsabilitat
 • És difícil produir un projecte a temps i amb pressupost perquè no es pot predir tots els problemes que causin retards

Cost-Plus vs. Contracte de construcció a preu fix

Els contractes a preu fix tenen els avantatges de la previsibilitat per a un cost màxim específic. No obstant això, poden tenir un preu més elevat perquè els contractistes afegiran un percentatge per reduir els seus riscos i cobrir les despeses inesperades que no estaven a l’oferta original.

Els contractes de cost més poden ser beneficiosos tant per al propietari com per al contractista si un acord es treballa a fons al principi. Segons l'Associació Americana d'Advocats, la comunicació és fonamental perquè tant el propietari com el contractista siguin conscients dels termes i condicions del projecte i que es puguin produir costos inesperats.

Missatges recents